Order

Minecraft Hosting

Miami: AMD Epyc 7763 3.5 GHz
Buffalo: AMD Epyc 7502 3.35 GHz

Order Now

Small Servers

AMD Epyc 7763 3.5 GHz

Order Now

Game Hosting

Miami: AMD Epyc 7763 3.5 GHz
Buffalo: AMD Epyc 7502 3.35 GHz

Order Now